اشکهای خند دار

هرگاه که دوست داری کسی همواره به یادتو باشدبه یادمن باش که همواره به یادتو هستم. "آیه 152/سوره بقره"

صفحه اصلی | عناوین مطالب | تماس با من | پروفایل | قالب وبلاگ

حسىن پناهى:
ﺗﻮﺕ ﻓﺮﻧﮕﯽ ﺭﻭ
ﺧﯿﻠﯽ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻢ , ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﯿﻦ ﯾﻪ ﺷﺐ
ﺗﻮﺕﻓﺮﻧﮕﯽ ﻫﺎﻣﻮ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﻡ ﺑﺮﺩﻡ ﺗﻮ ﺗﺨﺖ ﺧﻮﺍﺑﻢ ﮐﻪ
ﭘﯿﺶﺧﻮﺩﻡ ﺑﺨﻮﺍﺑﻦ , ﺍﻣﺎ ﺻﺒﺢ ﮐﻪ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﺷﺪﻡ ﺩﯾﺪﻡ
ﻫﻤﻪﯼ ﺗﻮﺕ ﻓﺮﻧﮕﯿﺎﻡ ﻟﻪ ﺷﺪﻥ .
ﺍﻭﻧﻮﻗﺖ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﺍﻭﻧﯽ ﮐﻪﺩﻭﺳﺶ ﺩﺍﺭﻡ ﺭﻭ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺒﺮﻡ ﺗﻮ ﺗﺨﺖ
ﺧﻮﺍﺑﻢ
ﭼﻮﻥﺧﺮﺍﺏ ﻣﯿﺸﻪ !
ﻭﻗﺘﯽ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﻣﯽ ﺭﻓﺘﻢ ﯾﻪ ﺁﺑﺮﻧﮓ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺩﻭﺳﺶ
ﺩﺍﺷﺘﻢ
ﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﯼ ﻫﻢ ﮐﻼﺳﯿﺎﻡ ﻧﺸﻮﻧﺶ ﻣﯽ ﺩﺍﺩﻡ
ﺍﻣﺎ ﯾﻪﺭﻭﺯ ﺩﯾﺪﻡ ﮐﻪ ﺗﻮ ﮐﯿﻔﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﻭ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﻣﻌﻠﻮﻡ
ﻧﺸﺪ ﮐﻪ ﮐﯽ ﺍﻭﻧﻮ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻪ .
ﺍﻭﻧﻮﻗﺖ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﺍﻭﻧﯽﮐﻪ ﺩﻭﺳﺶ ﺩﺍﺭﻡ ﺭﻭ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ
ﻧﺸﻮﻥ ﺑﺪﻡ
ﭼﻮﻥ ﻣﻤﮑﻨﻪ ﺍﺯﻡ ﺑﺪﺯﺩﻧﺶ !
! ﻭﻗﺘﯽ ﯾﻪ ﻧﻔﺮ ﺭﻭ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻢ
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻬﺶ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺶ ﺩﺍﺭﻡ
ﻭ ﺑﺨﺎﻃﺮﺵﻫﺮ ﮐﺎﺭﯼ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻡ ﺍﻣﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﺩﯾﺪﻡ
ﺩﺍﺭﻩ ﺍﺯﻡ ﺩﻭﺭﻣﯿﺸﻪ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﺩﯾﮕﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻬﺶ ﺑﮕﻢ ﺩﻭﺳﺶ
ﺩﺍﺭﻡ
ﻭﮔﺮﻧﻪ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻣﯿﺪﻣﺶ !
ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﯿﻦ ﺩﯾﮕﻪ ﻧﮕﻔﺘﻢ
ﺩﻭﺳﺶ ﺩﺍﺭﻡ , ﺩﯾﮕﻪ ﺁﺯﺍﺩ ﮔﺬﺍﺷﺘﻤﺶ , ﺗﻮ ﺩﺳﺘﻢﻧﮕﺮﻓﺘﻤﺶ ﮐﻪ
ﺑﯿﻔﺘﻪ ﺑﺸﮑﻨﻪ ,
ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﺸﻮﻧﺶ ﻧﺪﺍﺩﻡ ﮐﻪ ﺍﺯﻡ ﺑﺪﺯﺩﻧﺶ ,
ﻧﮕﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻧﺶ ﻧﺸﺪﻡ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﻢ ﺑﺮﻩ ... ﺍﻣﺎ
ﯾﻪ ﺭﻭﺯ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ ﺑﻬﺶ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﺮﺩﻡ ﺩﯾﺪﻡ
ﺳﺮﺵ ﺑﺎﮐﺴﺎﯼ ﺩﯾﮕﻪ ﺍﯼ ﮔﺮﻡ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻣﻨﻮ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ
ﮐﺮﺩﻩ ....
ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪﻡ ﺍﻭﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺶ ﺩﺍﺭﻡ ﺭﻭ
ﭼﺠﻮﺭﯼ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭﻡ...

یکشنبه ۱۳ اردیبهشت۱۳۹۴ 15:20 |- امیر -|

مهم نبود برای من ک تو با من چ میکنی بیا ببین برای تو من با خودم چ میکنم...!!!

 

+

 

خدایا جوری دستم را بگیر و بلندم کن که همه اطرافم
یادشان بماند من هم خدایی دارم....
یادشان بماند ژست خدایی برازنده بنده ی خدا نیست...
یادشان بماند خدای من و یوسف یکیست...
یادشان بماند حرفهایشان تا همیشه در خاطرم خواهد ماند....
حتی اگر به رویشان لبخند بزنم و هیچ نگویم...
یادشان بماند
همانگونه که دلم را شکستند
با حرف هایشان.......
تو آن بالا همه را شنیده ای....
خدایا جوری دستانم را بگیر که لحظه بلند شدنم همیشه در خاطرشان بماند....

 

+

 

چقدر

زندگی قشنگ می شود

وقتی کسی را داشته باشی

که پا به پای تو

دیوانگی کند!

یکشنبه ۱۳ اردیبهشت۱۳۹۴ 15:19 |- امیر -|

.. این روزها ..

میخندم...

دیگر تب هم ندااااااااارم.........

داغ هم نیستم... .

دیگربه یادتو هم.....نه.....نیستم.

سررررد شده ام....

سرررد سررررد میترسم...

شاید دق کرده ام.... کسی چ میداند؟؟؟؟؟؟!

یکشنبه ۲۴ اسفند۱۳۹۳ 14:29 |- امیر -|

ﻣﯿﮕﻦ ﮔﺮﮒ ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﺮﻩ ﺯﯾﺮ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻭ ﺯﺧﻤﯽ ﻣﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﺯﻭﺭ
ﺧﻮﺩﺷﻮ ﻣﯿﮑﺸﻮﻧﻪ ﺍﻭﻧﻮﺭ ﺟﺎﺩﻩ ...

ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﮐﺴﯽ ﮐﻤﮑﺶ ﮐﻨﻪ
ﻭ ﺯﺧﻤﺶ ﻫﺎﺷﻮ ﺑﺒﻨﺪﻩ ...

ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﮐﺴﯽ ﯾﻪ ﮐﺎﺳﻪ ﺁﺏ ﺑﺬﺍﺭﻩ
ﺟﻠﻮﺵ ...

ﻓﻘﻂ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺩ ﺑﺮﻩ ﯾﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﺰ ﮐﻨﻪ ﻭ ﺑﺎ ﺩﺭﺩ ﺧﻮﺩﺵ
ﺑﺴﺎﺯﻩ ﺑﺮﻩ ﯾﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﮐﺴﯽ ﺑﻬﺶ ﺳﻨﮓ ﻧﺰﻧﻪ !!!

ﻣﯿﺪﻭﻧﯽ ﺭﻓﯿﻖ؟؟ ﺩﺍﺭﻡ ﺧﻮﺩﻣﻮ ﻣﯽ ﺭﺳﻮﻧﻢ ﺍﻭﻧﻮﺭ ﺟﺎﺩﻩ ... ﻧﻤﯽ
ﺧﻮﺍﻡ ﺑﻐﻠﻢ ﮐﻨﯽ ... ﻧﻤﯽ ﺧﻮﺍﻡ ﺣﺎﻟﻤﻮ ﺑﭙﺮﺳﯽ ... ﯾﺎ ﺯﺧﻤﺎﻣﻮ
ﺑﺒﻨﺪﯼ ... ﻓﻘﻂ ... ﻓﻘﻂ ﺍﻭﻥ ﺳﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﺸﺘﺖ ﻗﺎﯾﻢ ﮐﺮﺩﯼ ﯾﺎ
ﺑﻨﺪﺍﺯ ﺯﻣﯿﻦ ﯾﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺍﻻﻥ ﺑﺰﻥ ﻭﺑﻌﺪﺵ ﺑﺮﻭ !!! ﺧﯿﻠﯽ ﺧﺴﺘﻢ

 

 
گرررررگ باش...
""مغرور""
بر شب پادشاهی کن
میخوای خنجر بزنی از روبه رو بزن
مثل گرررگ تعصب داشته باش
مثل گرگ حتی به شیر هم رحم نکن
مثل گرگ رو در رو حق بگیر
به مانند گرگ باش...
دوستانت را لیس بزن
دشمنانت را گاز بگیر
گرگ باش دشمن را بدر
در برابر سگان ولگرد بی تفاوت باش
آنها با واق واق کردن های بیهوده زنده اند
گرگ باش....
بی اعتماد باش
بی اعتنا
همیشه با گله اما "تنها".

 

پنجشنبه ۱۷ مهر۱۳۹۳ 14:51 |- امیر -|

اين تنها يك سنگ نيست هويت من است،

اصالت من است اين تنها يك نقش نيست تاريخ من است،

افتخارِ من است اين جای تيشه نيست كه سنگ را تراشيده قلم تاريخ است كه شناسنامه مرا آفریـده اين رد پای نژاد پاك من است،

نژاد پاکِ آریـایی اين تمدن من است كه بر روی سنگ نمايان است این یک سکوت نیست، دیوان شعریست که با سنگ سروده اند ......

شنبه ۱۲ مهر۱۳۹۳ 13:54 |- امیر -|

 

در ایران باستان بجای کلمات خانم و اقا که ریشه مغولی دارند اجداد خوش سلیقه ما

به زن مهربانو می‌گفتند یعنی کسی که مهر خلق میکند

و به مرد مهربان می‌گفتند به معنای نگهبان مهر .....

همدیگر رو با این کلمات پرمعنا صدا بزنیم ..."مهربانو " همسر ، مادر، دختر، خواهر، دوست، "مهربان" همسر، پدر، پسر، برادر، دوست....
حال تو چه مهربانویی یا مهربان ، این رسالت زیبای مهرورزی را در کلمات جاری کن تا ریشه عشق سیراب شود ....

 

 

 

امیدوارم یه روزی ایران به روز های ابادش برگرده

جمعه ۲۴ مرداد۱۳۹۳ 4:23 |- امیر -|

این پست کاملا شخصیه

کسی درخواست رمز نکنه به هیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــچ وجه

ممنون


✘ادامهـ مطلبـ✘

چهارشنبه ۱۵ مرداد۱۳۹۳ 1:19 |- امیر -|

ﻭﻗـﺘـﯽ ﺑـﻤﯿـﺮیم ﻫﯿـﭻ ﺍﺗـﻔـﺎﻗـﯽ ﻧـﺨـﻮﺍﻫﺪ ﺍﻓـﺘـﺎﺩ ...

ﻧـﻪ ﺟـﺎﯾـﯽ ﺑـﻪﺧـﺎﻃـﺮمان ﺗـﻌـﻄﯿـﻞ ﻣﯿﺸﻮﺩ !

ﻧـﻪ ﺩﺭ ﺍﺧﺒـﺎﺭ ﺣـﺮﻓـﯽ ﺯﺩﻩ ﻣﯿﺸﻮﺩ !

ﻧـﻪ ﺧﯿـﺎﺑـﺎﻧـﯽ ﺑـﺴﺘـﻪ ﻣﯿﺸﻮﺩ !

ﻧـﻪ ﺩﺭ ﺗـﻘـﻮﯾـﻢ ﺧـﻄﯽ ﺑـﻪ ﺍﺳـم ما ﻧـﻮﺷـﺘـﻪ ﻣﯿﺸﻮﺩ !

ﺗـﻨـﻬـﺎ ﻣـﻮﻫـﺎﯼ ﻣـﺎﺩﺭ ﮐـﻤﯽ ﺳﭙـﯿـﺪﺗـﺮ ﻣﯿـﺸﻮﺩ !

ﭘـﺪﺭ ﮐـﻤﯽ ﺷﮑـﺴﺘـﻪ ﺗـﺮ ...

ﺍﻗـﻮﺍﻣـﻤـﺎﻥ ﭼـﻨـﺪ ﺭﻭﺯ ﺁﺳـﻮﺩﻩ ﺍﺯ ﮐـﺎﺭ !

ﺩﻭﺳﺘـﺎن ﺑـﻌﺪ ﺧـﺎﮐﺴﭙـﺎﺭﯼ ﻣﻮﻗـﻊ ﺧـﻮﺭﺩﻥ ﮐـﺒـﺎﺏ ﺁﺭﺍﻡ ﺁﺭﺍﻡ ﺧﻨـﺪﻫﺎﯾـﺸﺎﻥ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﯿﺸﻮﺩ !!!

ﻣا ﻓـﻘـﻂ ﺗـﻨﻬـﺎ ﮔـﻮﺭﮐـﻨﯽ ﺭﺍﺧـﺴﺘـﻪ ﻣﯽﮐـنیم ﻭ ﻣـﺪﺍﺣـﯽ ﮐـﻪ ﺍﻟﮑـﯽ ﺍﺯ ﺧـﻮﺑـﯽ ﻫـﺎﯾـمان ﻣﯿﮕـﻭﯾـﺪ!!!

ﻭ ﺍﺷﮏ ﺗـﻤﺴـﺎﺡ ﻣﯿـﺮﯾـﺰِِِِﺩ !

ﭼـﻪ ﺑـﯿـﻬـﻮﺩﻩ ﺯﯾـستیم ...

سه شنبه ۱۴ مرداد۱۳۹۳ 21:40 |- امیر -|

 

مشتی خاک برمیدارم...!
شاید ،
شاید ،
این همان نیمه ی گمشده ی من است که خدا یادش رفته خلقش کنه . . .

 

جمعه ۳ مرداد۱۳۹۳ 0:35 |- امیر -|

راننده تاکسی: دانشجویی

+ بله

- راننده: زنگ میزنی خونه حتما باپدرت هم حرف بزن پسرم هرموقع زنگ میزنه فقط با مادرش حرف میزنه دلم براش تنگ شده !

شنبه ۲۱ تیر۱۳۹۳ 2:48 |- امیر -|

زن زندگيست
و
مرد امنيت
و چه خوب مي شود وقتي
مردي تمامِ مردانگيش را
خرجِ
امنيتِ زندگيش كُند
و چه زيبا مي شود وقتي زني
تمامِ زندگيش را
خرجِ
غرورِ امنيتش كُند ...

دوشنبه ۹ تیر۱۳۹۳ 1:15 |- امیر -|

 

 

خدایا دستانم را بگیر

جاده ی پیش رویم بسیار لغزنده است

و من نوپا خدایا در آغوشم بگیر هوا سرد است و من لرزان و تب دار

 

خدایا فراموشم نکنجز تو کسی را ندارم

و

گرگها زوزه کشان در پی طعمه اند

خدایا کنارم بمان...

یکشنبه ۸ تیر۱۳۹۳ 15:51 |- امیر -|


 

خوشبخت باش!

هماني باش كه ميخواهي، اگر ديگران آن را دوست ندارند، بگذار نداشته باشند...

خوشبختي يك انتخاب است، زندگي راضي نگه داشتن همه نيست...

شنبه ۳۱ خرداد۱۳۹۳ 2:29 |- امیر -|


سرت را بالا بگیر

این همه خجالت از چه!
خودت را نگیر!
از وضع ظاهرت شرم سار نشو!
مرد همین تو هستی..
آری تو...
تویی که از طلوع آفتاب تا دم دمای غروب عرق ریخته ای
تاااا
چراغ خانه ای روشن بماند.
تاااا
نان سر سفره أت حاصل غیرت تو باشد..
پس آزادانه در میان مردم راه برو
و بدان که مردانی از جنس تو کم هستند...
هر یک قدم تو در روی زمین
شرف دارد به تمام نفس های مردانی از جنس این زمانه!!

جمعه ۱۹ اردیبهشت۱۳۹۳ 13:56 |- امیر -|


اصن دختر باس وختی اقاشون خوابه...
چنان گازی ازش بگیره که سه متر بپره هوا
بعدش یه پارچ اب روش خالی کنه
بعدش یه بشکون ریز ازش بگیره همچین که بخوره زمین هوا بره
بعدش که اقاشون حسابی داغون شد
بپره بغلشو بوسش کنه

سه شنبه ۹ اردیبهشت۱۳۹۳ 0:27 |- امیر -|


ﻣﺮﺩ ﺑﺎﻳﺪ ﻭﻗﺘﻲ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺯﻧﺶ ﻋﺼﺒﺎﻧﻲ ﻣﻴﺸﻪ ﻓﺮﻳﺎﺩ ﺑﺰﻧﻪ ، ﺑﻌﺪ ﻛﻤﺮﺑﻨﺪﺵ ﺭﻭ ﺩﺭ ﺑﻴﺎﺭﻩ ، ﺑﺮﻩ ﺳﻤﺘﺶ ، ﻛﻤﺮﺑﻨﺪ ﺭﻭ ﺑﻨﺪﺍﺯﻩ ﺩﻭﺭ ﻛﻤﺮﺵ ﻭ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﻏﺮﻩ ﻭ ﻣﻼﻳﻤﺖ ﺑﻬﺶ ﺑﮕﻪ :

ﺑـــــــــــﻮﺱ ﻳﺎ ﻛﺘﻚ !!!؟؟؟؟؟

جمعه ۲۲ فروردین۱۳۹۳ 21:23 |- امیر -|

دوس دارم
 ی روز
 اره فقط ی روز
 دنیارو از نگاه مادری ببینم
 که هر بسته قرص کودک سرطانیش دو ملیون تومنه,
 شوهرش ی کارگر سادس,
 ولی ایمانش ی دریاس,
 میخوام ببینم خدای اون چه شکلیه که اینجوری عاشقشه
ﯾﺎﺩﺕ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ..
ﺗﻮ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﯿﻤﺎﻧﺪ ،
ﺑﺮﺍﯾﺶ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﻮ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﺯﺷﺖ ...
ﭼﺎﻗﯽ ﯾﺎ ﻻﻏﺮ ...
ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺍﺷﺘﻨﺖ ﻣﯽﺟﻨﮕﺪ
ﺑﺎ ﻫﺮ ﻭﺳﯿﻠﻪ ﻭ ﺍﺑﺰﺍﺭﯼ ﮐﻪ ﺩﻡ ﺩﺳﺘﺶ ﺑﺎﺷﺪ..
ﺑﺮﺍﯼ ﻧﮕﻬﺪﺍﺷﺘﻨﺖ ،
ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﮐﻨﺎﺭ ﺗﻮ ﻣﺎﻧﺪﻥ ﻫﻤﻪ ﮐﺎﺭ ﻣﯿﮑﻨﺪ ...
ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﺵ ﻣﺎﯾﻪ ﻣﯽ ﮔﺬﺍﺭﺩ
ﺍﺯ ﺟﺎﻧﺶ ... ﻣﺎﻟﺶ ... شخصییتش ...
حتی ﺁﺑﺮﻭ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺵ ...
ﻓﻘﻂ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﺪ ﺗــــــﻮ ﮐﻨﺎﺭﺵ ﺑﺎﺷﯽ ...

سه شنبه ۱۲ فروردین۱۳۹۳ 15:2 |- امیر -|

پسری که با عشقش مثل یه "پرنسس" رفتار میکنه
مشخصه که تو دستای یه "ملکه" بزرگ شده ...
مرد باس تو ماشین موقع دنده عوض کردن
دست زنش ازش جدا نشه.....
مرد باس وقتی تماس منزل رو جواب میده بگه جان دلم تا زنش دلش ضعف بره واسش.....

جمعه ۱۶ اسفند۱۳۹۲ 0:37 |- امیر -|

Design: Bia2skin.ir